Přijímací řízení do bakalářského studia

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2019/2020

Elektronická přihláška ke studiu bude k dispozici od 10. 1. 2019.
Počet studentů přijímaných na obor Bioinformatika není omezen. Informaci o kapacitě oboru ignorujte!


Studijní plán bakalářského studia

1. ročník

zimní semestr

KódNázev předmětuP/C/LZakončeníKredity
Povinné předměty
N101005 Obecná a anorganická chemie I

Anotace

Náplní předmětu jsou základní okruhy z obecné chemie - stavba atomu, periodicita vlastností, teorie chemické vazby, stereochemie molekul a základy chemické rovnováhy. Tyto principy jsou aplikovány při popisu reaktivity a vlastností základních skupin anorganických látek. Systematická část je podána na rozdíl od klasického pojetí (chemie prvků) jako chemie anorganických fází. Základními probíranými kategoriemi jsou molekulární plynné a kapalné látky, ionty ve vodných roztocích a jejich soli, kovy a intermetalické fáze, pevné oxidy a anorganické polymery, karbidy, nitridy a další pevné sloučeniny kovů.

Sylabus

 1. Struktura látek, elektronová struktura atomu
 2. Periodický systém
 3. Chemická vazba a chemické reakce
 4. Elementární nekovy - chemická vazba, vlastnosti, reaktivita
 5. Víceatomové molekuly nekovů - struktura, chemická vazba, vlastnosti
 6. Plynné a kapalné molekulární sloučeniny nekovů
 7. Monoatomární ionty ve vodných roztocích a jejich soli
 8. Oxoanionty ve vodných roztocích a krystalech
 9. Koordinační sloučeniny
 10. Struktura, chemická vazba a vlastnosti kovů
 11. Kovy a intermetalické fáze - reaktivita, výroba
 12. Jednoduché pevné oxidy a anorganické polymery
 13. Binární neoxidové pevné sloučeniny kovů a nekovů
 14. Částice a fáze chalkofilních prostředí
3/2/0 z, Zk 8
N413022 Matematika I

Anotace

Základní kurs vysokoškolské matematiky je určen studentům bakalářského studia. Studenti zvládnou základy matematiky v rozsahu potřebném pro ostatní předměty (fyzika, fyzikální chemie,...) bakalářského studia. Absolvování kursu je rovněž nutnou podmínkou pro absolvování navazujícího předmětu MII, a tedy i nutnou podmínkou pro pokračování bakalářského studia studiem magisterským.

Sylabus

 1. Funkce jedné reálné proměnné. Definiční obor, obor hodnot. Grafy funkcí jedné proměnné. Základní vlastnosti funkcí jedné proměnné (funkce omezená, sudá, lichá, periodická, monotónní, prostá).
 2. Funkce inverzní a složené. Elementární funkce. Funkce exponenciální a logaritmické. Goniometrické a cyklometrické funkce.
 3. Spojitost funkce. Základní věty o spojitých funkcích. Limita funkce a posloupnosti.
 4. Definice derivace. Geometrický a fyzikální význam derivace. Derivace součtu, součinu a podílu, derivace složené funkce. Derivace elementárních funkcí. Diferenciál funkce.
 5. Lagrangeova věta o střední hodnotě a její použití. L´ Hospitalovo pravidlo. Taylorova formule.
 6. Vyšetření průběhu funkce jedné proměnné.
 7. Newtonova metoda pro řešení rovnice f(x) = 0.
 8. Primitivní funkce a její vlastnosti. Newtonova definice určitého integrálu, jeho vlastnosti a geometrický význam. Numerická integrace - lichoběžníkové pravidlo.
 9. Výpočet určitého i neurčitého integrálu metodami per partes a substituce. Integrace racionálních lomených funkcí. Nevlastní integrály.
 10. Riemannova definice určitého integrálu. Vybrané geometrické a fyzikální aplikace integrálu. Střední hodnota funkce.
 11. Lineární diferenciální rovnice 1. a 2. řádu s konstantními koeficienty a speciální pravou stranou a jejich řešení. Metoda odhadu.
 12. Vektory a matice, maticová algebra. Lineární nezávislost vektorů a hodnost matice. Determinant matice. Soustavy lineárních algebraických rovnic. Cramerovo pravidlo.
 13. Zavedení prostoru Rn. Vzdálenost v Rn. Skalární a vektorový součin v Rn a R3. Analytická geometrie v R3.
 14. Funkce dvou reálných proměnných, definiční obor, graf, parciální derivace, tečná rovina, totální diferenciál.
3/4/0 z, Zk 9
N320016 Biologie I

Anotace

Předmět poskytuje přehled o společných základech, vzniku a vývoji živých soustav a základních vztazích struktury a biologické funkce od úrovně molekulárních entit, přes organizaci buňky (zejména eukaryotní), tkání a pletiv až po úroveň vztahů v rámci ekosystémů. Dále uvádí základní mechanismy dědičnosti, přenosu a exprese genetické informace, ontogeneze buňky a organismů, evoluce a představuje diverzitu současných organismů.

Sylabus

 1. Biologické vědy; Vznik života a hierarchie uspořádání biologických systémů
 2. Chemické základy života - význam vody, struktura a funkce (makro)molekul v živé hmotě
 3. Viry; Biologická membrána
 4. Buňka a evoluce buňky; Nemembránové struktury buňky
 5. Buněčné organely
 6. Reprodukce a ontogeneze buněk
 7. Genetika - chromosomální a molekulární základy dědičnosti
 8. Evoluční mechanismy
 9. Rozmanitost organismů
 10. Stavba a funkce rostlin
 11. Rozmnožování a vývoj rostlin
 12. Histologie živočichů
 13. Rozmnožování a vývoj živočichů
 14. Ekologie a ekosystémy
3/0/0 Zk 5
N409046 Operační systémy a sítě

Anotace

Náplní předmětu je pokročilejší výklad architektury a funkce operačních systémů a počítačových sítí. Nedílnou součástí tématu je stručný úvod do oblasti vývoje výpočetních systémů a architektury počítačů. Samostatná část je pak věnována popisu počítačových a síťových komponent, popisu síťové komunikace a protokolů. Dále je zaměřena pozornost na význam vývoje software, jeho kategorizaci a vztah vůči hardware. Praktická část předmětu je více zaměřena na vyšší úroveň správy operačních systémů typu Windows a systémů unixového typu.

Sylabus

 1. Úvod. Historie a vývoj výpočetní techniky, počítačových sítí a informačních technologií.
 2. Informace. Veličiny a jednotky užívané v IT. Číselné soustavy. Reprezentace čísel v počítači.
 3. Počítače a jejich kategorie. Architektura počítače.
 4. Hardware. Popis základních komponent počítače. Periferie.
 5. Software. Kategorizace software. Vztah mezi hardware a software. Booleova logika.
 6. Operační systémy. Historický vývoj a přehled. Definice funkce OS, architektura a principy práce OS. Procesy.
 7. OS typu Windows. Vývoj a architektura jádra operačního systému. Správa a konfigurace OS MS Windows 7. Příkazová řádka.
 8. OS Unix. Operační systémy Unix-like a současné trendy. Vývoj jádra Linux. Správa a konfigurace OS GNU/Linux. Příkazový interpret shell.
 9. Souborové systémy. Správa uživatelů, skupin a jejich oprávnění v operačních systémech typu Windows a typu Unix.
 10. Obecné principy práce počítačových sítí. Síťové komponenty. Síťová architektura. OSI model.
 11. Síťové standardy a protokoly. Popis protokolů TCP/IP, FTP, HTTP, FTPS, HTTPS.
 12. Struktura a popis vybraných typů lokálních počítačových sítí.
 13. Bezpečnost počítačových sítí a počítačů. Autentizace, certifikáty, elektronické podpisy. Ochrana dat.
 14. Zásady administrace počítačových sítí. Úloha správce sítě.
2/2/0 z, Zk 4
N500002  BI-PA1 Programování a algoritmizace 1

Anotace

Studenti se naučí sestavovat algoritmy řešení základních problémů a zapisovat je v jazyku C. Ovládají datové typy (jednoduché, ukazatele, strukturované), výrazy, příkazy, a funkce demonstrované v programovacím jazyce C. Rozumějí principu rekurze a složitosti algoritmů. Naučí se základní algoritmy pro vyhledávání, řazení a práci se spojovými seznamy.

Sylabus

 1. Algoritmus, program, programovací jazyky. Vývojová prostředí.
 2. Proměnné, přiřazovací příkaz, vstup a výstup pro celočíselné typy.
 3. Reálné typy. Výrazy.
 4. Řídicí struktury, větvení, cykly.
 5. Funkce, vstupní a výstupní parametry.
 6. Rozklad problému na podproblémy, rekurze.
 7. Pole, řetězce.
 8. Ukazatele, dynamické proměnné.
 9. Soubory.
 10. Složitost algoritmů, algoritmy řazení a vyhledávání.
 11. Struktury, soubory se strukturami.
 12. Spojové seznamy.
 13. Modulární programování, zbývající rysy jazyka C.
2/2/2 z, Zk 6

letní semestr

KódNázev předmětuP/C/LZakončeníKredity
Povinné předměty
N110004 Organická chemie I

Anotace

V rámci koncepce struktura - reaktivita je moderním způsobem systematicky probírána struktura a reaktivita alkanů, alkenů, alkynů a jejich monofunkčních derivátů: halogenderivátů, alkoholů a fenolů, karbonylových sloučenin a karboxylových kyselin a jejich funkčních derivátů. Pozornost je kladena na pochopení základních principů a mechanismů, které se uplatňují v organických reakcích.

Sylabus

 1. Úvod. Základní pojmy teorie vazeb. Znázorňování chemické struktury. Hlavní třídy organických sloučenin, základy nomenklatury.
 2. Oxidační číslo. Vazby a částice v organické chemii. Elektronové efekty. Rezonance. Způsoby zakreslování mechanismů organických reakcí.
 3. Alkany a cykloalkany, struktura, konstituční isomerie. Konformace a konfigurace alkanů a cykloalkanů. Radikálová substituce alkanů.
 4. Halogenalkany. Fyzikální a chemické vlastnosti, nukleofilní substituce, vliv struktury substrátu a nukleofilu.
 5. Organická stereochemie. Stereochemie substitučních (SN) a eliminačních reakcí.
 6. Organokovové sloučeniny (pouze Mg a Li). Struktura a vlastnosti organokovů. Alkylační a adiční reakce organokovových sloučenin.
 7. Alkeny - struktura, fyzikální vlastnosti, E/Z-nomenklatura. Elektrofilní adice na dvojnou vazbu a jejich stereochemie. Radikálové adice. Polymerace.
 8. Alkyny - struktura a vazba, kyselost, alkylace aniontu. Adice elektrofilů, oxo-enol tautomerie. Kyseliny a báze. Acidita organických sloučenin.
 9. Konjugované systémy vazeb. Dieny, typy, stereochemie. Konjugované dieny, 1,2- a 1,4-adice HX a X2. Diels-Alderova reakce. Polymerace dienů.
 10. Areny, aromaticita. Aromatická elektrofilní substituce, direktivní vlivy substituentů. Reakce v postranním řetězci, radikálová halogenace.
 11. Alkoholy a fenoly - struktura, acidobazické vlastnosti. Reakce alkokolů s halogenovodíky, dehydratace a oxidace alkoholů. Ethery a jejich reaktivita.
 12. Karbonylové sloučeniny. Adice na karbonylovou skupinu - organokovy, redukce hydridy, adice nukleofilů - acetaly. Enolizace, enoláty.
 13. Karboxylové kyseliny, struktura, acidita. Nukleofilní acylová substituce - transformace kyselin, chloridů, anhydridů a esterů kyselin.
 14. Aminy jako substituční deriváty amoniaku - struktura, bazicita, nukleofilita. Reakce aminů jako bází a nukleofilů.
2/2/0 z, Zk 6
N444001 Fyzika I

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení základních fyzikálních jevů a na rozvoj technického myšlení. Jsou probírány fyzikální zákony a vysvětlovány fyzikální principy, které jsou nezbytné pro návazné předměty v bakalářském studiu.

Sylabus

 1. Úvod: Fyzikální veličiny a jejich jednotky, soustava SI.
 2. Základní pojmy mechaniky I: Síla, Newtonovy zákony, práce, výkon, energie kinetická a potenciální. Zákony zachování mechanické energie a hybnosti, pružné a nepružné rázy.
 3. Základní pojmy mechaniky II: Moment setrvačnosti, moment síly, moment hybnosti. Práce, výkon a energie při rotaci. Valení těles. Podmínky rovnováhy, těžiště.
 4. Mechanika kontinua, hydromechanika: Síly v kontinuu, deformace tělesa, Hookův zákon. Hydrostatický tlak, Archimédův zákon. Bernoulliova rovnice, proudění reálné kapaliny.
 5. Kmity: Netlumené, tlumené a vynucené harmonické kmity. Skládání kmitů.
 6. Vlnění: Popis vlnění, rychlost šíření, intenzita vlnění. Huygensův princip, lom a odraz, Snellův zákon. Interference vlnění, stojaté vlnění.
 7. Vlnová optika: Povaha světla, interference světla, tenká vrstva, ohyb na štěrbině, difrakční mřížka, polarizace světla, optická aktivita látek.
 8. Geometrická optika: Základní pojmy optického zobrazování, zobrazování odrazem a lomem, optické přístroje - lupa, mikroskop.
 9. Elektrostatické pole: Coulombův zákon. Elektrický dipól. Potenciál, napětí, práce. Kondenzátor, polarizace dielektrika. Pohyb náboje v elektrickém poli.
 10. Stejnosměrné obvody: Ohmův zákon, Jouleův zákon. Kirchhoffovy zákony. Měření proudů, napětí a elektrických odporů.
 11. Magnetické pole: Silové účinky magnetického pole. Hmotový spektrograf, měřicí přístroje, cyklotron, Hallův jev. Biotův-Savartův zákon. Magnetické pole v látkách.
 12. Elektromagnetické pole: Elektromagnetická indukce, vlastní a vzájemná indukčnost. Elektromagnetické vlny, energie elektromagnetického pole. Mikrovlnný a indukční ohřev.
 13. Obvody střídavého proudu: Generátor střídavého proudu. Výkon střídavého proudu. Impedance, fázové posunutí, sériový rezonanční obvod.
 14. Základní pojmy moderní fyziky: Záření černého tělesa, Stefanův-Boltzmannův zákon, Planckův zákon vyzařování, absorpce, emise,laser. Fotoelektrický jev, rentgenové záření, rentgenová difrakce na krystalech.
3/2/0 z, Zk 7
N413003 Matematika II

Anotace

Studenti prohloubí znalosti získané v kursu MI tak, aby mohli po skončení bakalářského studia pokračovat studiem magisterským.

Sylabus

 1. Euklidovský prostor Rn, metrika, norma, vlastnosti podmnožin Rn.
 2. Funkce více reálných proměnných. Parciální derivace, parciální derivace složených funkcí. Směrová derivace, gradient. Totální diferenciál.
 3. Taylorův polynom funkcí 2 proměnných. Newtonova metoda pro soustavu 2 nelineárních rovnic o 2 neznámých. Extrémy funkcí dvou proměnných, metoda nejmenších čtverců.
 4. Implicitně zadané funkce jedné a více proměnných a jejich derivace.
 5. Rovinné a prostorové křivky dané parametricky, tečný vektor ke křivce a jeho fyzikální význam. Délka křivky.
 6. Vektorová pole v R2 a v R3. Křivkový integrál vektorového pole.
 7. Nezávislost křivkového integrálu na integrační cestě. Potenciál vektorového pole. Diferenciální formy a jejich integrace.
 8. Dvojný a trojný integrál. Výpočet dvojného a trojného integrálu pomocí Fubiniovy věty.
 9. Věta o substituci pro dvojný a trojný integrál. Polární, sférické a cylindrické souřadnice. Laplaceův integrál.
 10. Lineární prostor, lineární nezávislost. Báze, dimenze, podprostor lineárního prostoru. Prostory Rn a C( I ).
 11. Lineární zobrazení. Jádro lineárního zobrazení. Lineární zobrazení reprezentované maticí. Inverzní matice. Maticové rovnice.
 12. Diferenciální rovnice, základní pojmy, zejména pro y´ = f(x, y). Metoda separace proměnných.
 13. Lineární diferenciální rovnice 1. a 2. řádu. Metoda variace konstant.
 14. Soustavy dvou diferenciálních rovnic 1.řádu. Řešení homogenních lineárních soustav s konstantními koeficienty. Model "Dravec-kořist". Numerické řešení diferenciálních rovnic a jejich soustav - Eulerova metoda.
3/3/0 z, Zk 8
N834001 Odborný jazyk I

Anotace

Cílem předmětu je rozvíjet komunikační dovednosti se zvláštním důrazem na specifika odborného jazyka. Tématické oblasti zahrnují akademické prostředí, obecnou chemii, práci v laboratoři, technologie v oboru životního prostředí.

Sylabus

  Odborný anglický jazyk I
 1. Úvod so studia předmětu
 2. Univerzitní studium : Historie a současnost VŠCHT Praha. Větná skladba
 3. Univerzitní studium: Yalle College. Fakulta chemie. Tvoření slov, slovní druhy
 4. Univerzitní studium: Biochemie
 5. Chemie: Základy chemie. Hmota, skupenství hmoty, atom. Trpný rod
 6. Chemie: Periodická tabulka prvků a prvky. Vztažné věty
 7. Chemie: Základy anglického názvosloví anorganické chemie; základní matematické symboly
 8. Chemická laboratoř: Laboratorní vybavení. Tvoření slov
 9. Chemická laboratoř: Práce a bezpečnost v laboratori. Infinitiv a jeho použití
 10. Chemická laboratoř: Chemické pokusy, chemické sloučeniny a jejich vlastnosti
 11. Životní prostředí: Podnebí a klimatické změny.Zdroje energie. Slovesné vazby
 12. Životní prostředí: Vodní zdroje, oceán a desalinizace. Vedlejší účelové věty
 13. Životní prostředí: Biopaliva a jejich výroba. Gerundia a participia
 14. Shrnutí a opakování
  Odborný německý jazyk I
 1. Úvodní hodina, opakování gramatiky.
 2. Gramatika: Spojky, slovosled, podmínkové věty. Text: Naše vysoká škola.
 3. Gramatika: Preteritum, Perfektum.
 4. Gramatika: Trpný rod. Text: Nositel Nobelovy ceny Prof. Dr. Ing. Dr.h.c. Vladimír Prelog.
 5. Gramatika: Věty s trpným rodem, trpný infinitiv.
 6. Gramatika: Přícestí minulé a přítomné. Text: ABC vitaminu.
 7. Gramatika: Gerundivum, vedlejší věty vztažné.
 8. Gramatika: Rozšířený přívlastek, participální větné celky. Text: Získávání kovů z průmyslových odpadních vod.
 9. Gramatika: Zkracování vedlejších vět infinitivem.
 10. Gramatika: Vedlejší věty a jejich zkracování (dass, damit, ohne dass, statt dass. Text: Jak zušlechtit bahno.
 11. Gramatika: Modální slovesa (subjektivní výpověd).
 12. Gramatika: Konjunktiv II (přítomný čas), podmínkové věty. Text: Jak řeší velký chemický koncern problém odpadních vod.
 13. Gramatika: Konjunktiv II (minulý čas),podmínkové věty. Text: Alkohol jako pohonná látka.
 14. Shrnutí a opakování
0/2/0 z 1
N500003 Objektové programování v Javě

Anotace

Předmět Programování v Javě uvede studenty do objektově orientovaného programování v programovacím jazyku Java. Kromě samotného jazyka budou probrány základní knihovny pro práci se soubory, proudy, sítěmi, kolekcemi, databázemi a vícevláknové programování.

Sylabus

 1. Primitivní datové typy a operace s nimi, úvod do OOP.
 2. Objekty, konstruktory, popis API základních tříd a jednoho rozhraní.
 3. Výjimky a příkaz assert, polymorfismus a RTTI ( Run Time Type Identification ).
 4. Pole a API třídy java.util.Arrays, kolekce a související API, utility.
 5. Vstup, výstup: základní pricipy pro ukládání dat, znakové x bytové proudy, vstupní x výstupní proudy, třída File, proudění rourou, serializace a deserializace objektů, komprese dat, třída RandomAccessFile, knihovny java.io a java.nio.
 6. Vlákna a procesy, jejich interakce, synchronizace.
 7. Síť a java.net, Java a Internet, základní pojmy (IP, TCP, URL, port DNS), socketové x datagramové spojení, klient - server architektura.
 8. AWT, události: zásady návrhu grafického uživatelského rozhraní, knihovna java.awt, správci rozvržení, metrika, kontejnery a komponenty, Graphics, Font a Color. Delegační model zpracování událostí, Listenery a Adaptery, zdroje událostí, obslužné metody, Focus a MVC,
 9. Swing, aplety a obrázky: řídící komponenty, informační komponenty, kontejnery, aplety, životní cyklus apletu, včlenění apletu do HTML stránky, předávání parametrů apletům, komunikace apletů mezi sebou, obrázky, vykreslení, transformace.
 10. Databáze: připojení k databázím, typy připojení, JDBC, rozhraní Connection, Statement a ResultSet, vybrané příkazy SQL, datové typy SQL vs. datové typy Javy.
 11. RMI = Remote Method Invocation, vnitřní a vnořené třídy.
 12. Odlišné vlastnosti Javy 5 a starších verzí, pokročilé využití Enum, generika, použití, definice vlastních.
 13. Dokumentace, JAR, logování, regulární výrazy.
2/3/2 z, Zk 7
 
Poznámka Během 1. až 5. semestru musí student získat celkem čtyři zápočty z tělesné výchovy. Jeden ze zápočtů lze nahradit absolvováním letního nebo zimního týdenního základního kurzu zajišťovaného katedrou tělesné výchovy.

2. ročník

zimní semestr

KódNázev předmětuP/C/LZakončeníKredity
Povinné předměty
N403011 Fyzikální chemie I

Anotace

Předmět pokrývá elementární části fyzikální chemie (zásadní pojmy a veličiny, stavové chování, základy termodynamiky), na která navazují témata z oblastí fázových rovnováh, rovnováh chemických reakcí, vybrané partie z oblasti vlastností a chování systémů obsahujících elektrolyty a popis rychlosti chemických reakcí.

Sylabus

 1. Základní pojmy, termodynamický systém, termodynamický děj, stavové veličiny.
 2. Stavové chování plynů, stavová rovnice ideálního plynu. Reálný plyn.
 3. I. věta termodynamická, vnitřní energie, teplo, práce a jejich výpočet.
 4. Entalpie, reakční teplo, standardní slučovací entalpie, Hessův a Kirchhoffův zákon.
 5. II. věta termodynamická, entropie. Výpočet entropie při různých dějích.
 6. Helmholtzova a Gibbsova energie, jejich význam a III. věta termodynamická.
 7. Chemický potenciál, aktivita, podmínky rovnováhy, Gibbsův fázový zákon.
 8. Fázové rovnováhy v jednosložkových soustavách, Clapeyronova rovnice.
 9. Rovnováhy ve vícesložkových systémech, fázové diagramy.
 10. Rozpustnost plynů v kapalinách, rovnováhy v kondenzovaných soustavách.
 11. Chemické rovnováhy, ovlivňování rovnovážného složení chemické reakce
 12. Reakce v kapalné fázi, iontové rovnováhy, rozpustnost solí ve vodě.
 13. Úvod do elektrochemie, Faradayův zákon, galvanický článek.
 14. Základní pojmy chemické kinetiky, rychlost reakce, rychlostní rovnice.
3/2/0 z, Zk 6
N320001 Biochemie I

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení základních principů biochemie; tedy jak na strukturu a funkci různých biologických molekul, tak na metabolismus.

Sylabus

 1. Živé systémy, jejich složení a organizace
 2. Aminokyseliny (vlastnosti, stanovení a reakce) a peptidy
 3. Bílkoviny (vztah struktury a funkce)
 4. Enzymy: struktura, názvosloví, rozdělení do tříd
 5. Reakční kinetika enzymových reakcí; regulace činnosti enzymů
 6. Chemie nukleotidů a nukleových kyselin; replikace
 7. Transkripce, translace a posttranslační modifikace
 8. Chemie lipidů. Biomembrány a membránový transport
 9. Principy látkové a energetické přeměny; bioenergetika
 10. Aerobní a anaerobní respirace; světlá fáze fotosynthesy
 11. Citrátový a glyoxylátový cyklus
 12. Chemie sacharidů. Metabolismus sacharidů I
 13. Metabolismus sacharidů II. Metabolismus lipidů
 14. Metabolismus dusíkatých látek
3/0/0 Zk 5
N320003 Seminář z biochemie I

Anotace

Předmět Seminář z biochemie I je z velké části zaměřen na praktické znalosti nezbytné ke správnému zvládnutí základních laboratorních technik. Seznamuje studenty s různými typy separačních technik a s imunochemickými metodami a na konkrétních příkladech umožňuje pochopení jejich reálného využití v praxi. V závěru se seminář věnuje přirozeným biokatalyzátorům - enzymům, jejich dělení, kinetice a možnostem inhibice. To vše opět na konkrétních příkladech, se kterými se studenti mohou setkat při laboratorní práci.

Sylabus

 1. Úvod
 2. Aminokyseliny (struktura, rozdělení, tvorba peptidů)
 3. Aminokyseliny (nábojové vlastnosti, isoelektrický bod)
 4. Aminokyseliny (titrační křivky, aminokyseliny jako pufry)
 5. Separační metody Ia - (gelová a ionexová chromatografie)
 6. Separační metody Ib - (další chromatografické techniky)
 7. Separační metody II - Elektroforetické techniky
 8. Imunochemické metody
 9. Určování koncentrace bílkovin
 10. Určování primární struktury bílkovin
 11. Enzymy (základní vlastnosti, rozdělení do tříd, názvosloví)
 12. Enzymová kinetika (příklady)
 13. Inhibice enzymů (příklady)
 14. Závěrečné shrnutí a procvičení
0/1/0 kz 1
N834002 Odborný jazyk II

Anotace

Cílem předmětu je rozvíjet komunikativní dovednosti se zvláštním důrazem na specifika odborného jazyka, zdokonalit již osvojené gramatické a lexikální jazykové prostředky. Tématické okruhy zahrnují oblasti potraviny a jejich zpracování, léčiva, výrobu a použití léčiv, materiály, jejich vlastnosti a restaurování.

Sylabus

  Odborný anglický jazyk II
 1. Úvod do studia přemetu, Prezentace - struktura, příprava
 2. Potraviny: Potraviny a potravinové přísady - barvivy, sladidla; Přehled anglických časů
 3. Potraviny: Konzervace potravin, látky a procesy; Souslednost časů
 4. Potraviny: Genetická modifikace a potraviny; Přímá a nepřímá řeč
 5. Potraviny: Nanopotraviny a nanotechnologie; Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, vyjádření množství a počtu
 6. Léky a léčiva: Zdraví a nemoci; Vedlejší podmínkové vety
 7. Léky a léčiva: Léky, klinické pokusy, choroby a infekce; Mnohoznačnost slov
 8. Léky a léčiva: Farmaceutický průmysl, léky a jejich výroba ; Množné číslo podstatných jmen
 9. Léky a léčiva: Léky a závislost, Nové technologie; Tvoření slov
 10. Restaurování a materiály: Vlastnosti a popis materiálu; Modální slovesa
 11. Restaurování a materiály: Tvary a vlastnosti materiálu; Tvoření slov a slovní druhy
 12. Restaurování a materiály: Plasty; tvoření slov - prefixy a suffixy
 13. Restaurování a materiály: Práce s materiály, Technologie
 14. Shrnutí a opakování
  Odborný německý jazyk II
 1. Úvod do problematiky odborných textu. Odborné texty jsou vybírány podle jednotlivých fakult. Některé texty, obzvláště problematika životního prostředí, jsou vhodné pro všechny fakulty. Text: Obnovitelné zdroje energie (četba, překlad).
 2. Chemické názvosloví, práce s textem „Obnovitelné zdroje energie“, cvičení. Gramatika: Vedlejší vety vztažné.
 3. Text: Ochrana klimatu (četba, překlad), práce se slovní zásobou. Gramatika: Stavba slova.
 4. Práce s textem „Ochrana klimatu“, cvičení. Gramatika: Trpný rod.
 5. Text: Vše O.K., (četba, překlad), práce se slovní zásobou. Gramatika: Příčestí přítomné a minulé.
 6. Práce s textem „Vše O.K.“, cvičení. Gramatika: Gerundivum.
 7. Text: Nové metody desinfekce odpadních vod (FCHT), práce se slovní zásobou. Gramatika: Rozšířený přívlastek.
 8. Práce s textem: „Nové metody desinfekce odpadních vod“, cvičeni. Gramatika: Participiální větné celky.
 9. Text: Výroba měkkého sýru (FPBT), práce se slovní zásobou. Gramatika: Infinitivní vety.
 10. Práce s textem: „Výroba měkkého sýru“, cvičení. Gramatika: Vedlejší vety.
 11. Text: Bezpečnost v laboratoři, práce se slovní zásobou. Gramatika: Větné konstrukce (dass, damit, ohne dass, statt dass).
 12. Práce s textem: „Bezpečnost v laboratoři“, cvičení.Gramatika: Konjunktiv II.
 13. Text: Léčiva a ochrana životního prostředí, práce se slovní zásobou. Gramatika: Podmínkové vety.
 14. Shrnutí a opakování
0/2/0 z, Zk 2
N110036 Laboratoř oboru Bioinformatika I

Anotace

Studenti jsou seznámeni se zásadami bezpečnosti práce, základním laboratorním vybavením a experimentálními postupy používanými v anorganické a organické chemii. Preparační práce a kvalitativní reakce doplní teoretické znalosti o charakteristických vlastnostech prvků a anorganických sloučenin. Studenti při několika jednoduchých syntézách získávají potřebné pracovní návyky a zkušenosti pro přípravu a charakterizaci organických sloučenin. Při hodnocení se klade důraz nejen na zvládnutí praktických dovedností, ale i na znalosti jednoduchých výpočtů, které se týkají stechiometrie a ředění roztoků, a znalost chemických reakcí, které při prováděných operacích probíhají.

Sylabus

 1. Bezpečnost práce v laboratoři, laboratorní řád, záznamy o laboratorní práci.
 2. Základní vybavení anorganické laboratoře.
 3. Základní laboratorní práce - rozpouštění, filtrace, odpařování, srážení, dekantace.
 4. Základní laboratorní operace - krystalizace, vážení, stanovení hustoty, určení pH.
 5. Oxidačně redukční reakce - provedení v roztoku a v pevné fázi.
 6. Chemie nekovů - reakce nekovů a jejich sloučenin.
 7. Důležité kvalitativní reakce vybraných aniontů a jejich stanovení v neznámém vzorku.
 8. Základní vybavení organické laboratoře.
 9. Stavba aparatur a základní operace organické syntézy.
 10. Konkrétní jednostupňové organické syntézy spojené s izolací a identifikací produktu, zahřívání za míchání pod zpětným chladičem.
 11. Krystalizace v organické chemii.
 12. Extrakce.
 13. Destilace za atmosférického tlaku.
 14. Stanovení bodu tání a GLC chromatografie připravených organických látek.
0/0/3 kz 2
N500015  BI-AG1 Algoritmy a grafy 1

Anotace

Předmět pokrývá to nejzákladnější z efektivních algoritmů, datových struktur a teorie grafů, které by měl znát každý informatik. Spolupracuje se souběžně vyučovaným předmětem BI-ZDM, ve kterém studenti získají znalosti a dovednosti nezbytné pro vyhodnocování operační a paměťové složitosti algoritmů a naučí se prakticky používat asymptotickou matematiku.

Sylabus

 1. Motivace a úvod do teorie grafů
 2. Základní definice a pojmy teorie grafů I 3. Základní definice a pojmy teorie grafů II
 3. Řadící algoritmy O(n^2). Binární haldy a HeapSort.
 4. Nafukovací pole, amortizovaná složitost, binomiální haldy
 5. Vyhledávací stromy a jejich vyvažování
 6. Pravděpodobnostní algoritmy a jejich složitost. QuickSort.
 7. Rekurzivní algoritmy a metoda Rozděl a panuj. Lineární řazení
 8. Rozptylování (hešování) a vyhledávací tabulky
 9. Dynamické programování
 10. Minimální kostry grafu
 11. Nejkratší cesty v grafech
 12. Rezerva
2/2/0 z, Zk 6
N500006  BI-DBS Databázové systémy

Anotace

Student se seznámí s architekturou databázového stroje a typickými uživatelskými rolemi. Dále stručně pozná různé databázové modely. Naučí se navrhovat menší databáze (včetně integritních omezení) pomocí konceptuálního modelu a poté je implementovat v relačním databázovém stroji. Prakticky se seznámí s jazykem SQL a také s jeho teoretickým základem - relačním databázovým modelem. Seznámí se s principy normalizace relačního databázového schématu. Pochopí základní koncepce transakčního zpracování, řízení paralelního přístupu uživatelů k jednomu datovému zdroji a obnovy databázového stroje po havárii. Stručně se seznámí se speciálními způsoby uložení dat v relačních databázích s ohledem na rychlost přístupu k velkému množství dat. Tento základní kurz nepokrývá témata: administrace databázových systémů, ladění a optimalizace databázových aplikací, distribuované databázové systémy a datové sklady.

Sylabus

 1. Základní principy DBS, architektura SŘBD, funkce jednotlivých komponent.
 2. Konceptuální, databázová a fyzická úroveň pohledu na data.
 3. Konceptuální datový model. Základní konstrukty, vyjádření integritních omezení.
 4. Přehled databázových modelů - síťový, relační, objektově relační a objektový.
 5. Relační model dat, relace, atributy, domény, schéma relační databáze, DDL SQL.
 6. Vyjádření integritních omezení formou funkčních závislostí. Normální formy relací.
 7. Databázové dotazovací jazyky. Relační algebra, SQL.
 8. Jazyk SQL: DDL, DCL, DML, TCL.
 9. Návrh relačního schématu. Normalizace formou dekompozice. Kritéria kvality dekompozice.
 10. Návrh relačního schématu databáze přímou transformací z konceptuálního schématu.
 11. Transakce, zotavení z chyb, koordinace paralelního přístupu, ochrana dat.
 12. Fyzický model dat, tabulka jako hromada, přímý přístup podle Rowid, index typu vyhledávací strom, bitmapový index, cluster indexovaný, cluster hashovaný.
2/1/2 z, Zk 6
Povinně volitelný předmět 1
N110005 Organická chemie II

Anotace

Předmět Organické chemie II navazuje na kurs Organické chemie I. Tento kurs pojednává organickou chemii z hlediska typů reakcí a jejich mechanismů. Tím se zopakují a doplní znalosti z kursu Organická chemie I a zároveň jsou ukázány obecné souvislosti. V přímé návaznosti je pak diskutována chemie základních přírodních stavebních bloků - sacharidů, peptidů, bílkovin a nukleových kyselin a chemie heterocyklických sloučenin.

Sylabus

 1. Organické reakce, rozdělení, reakční mechanismy, acidobazické rovnováhy.
 2. Nukleofilní substituce na nasyceném atomu uhlíku. Mechanismus, stereochemie, využití.
 3. E1 a E2 eliminace. Mechanismus, stereochemie, využití.
 4. Nukleofilní adice k nenasycenému atomu uhlíku.
 5. Nukleofilní substituce na nenasyceném atomu uhlíku.
 6. Amidy karboxylových kyselin.
 7. Nukleofilní substituce aromatických sloučenin.
 8. Elektrofilní adice k nenasyceným systémům.
 9. Elektrofilní substituce na nenasyceném atomu uhlíku.
 10. Radikálové reakce. Halogenace, adice HBr a thiolů.
 11. Oxidace a redukce.
 12. Aminokyseliny, peptidy. Struktura, chemické vlastnosti, syntéza.
 13. Sacharidy. Struktura, stereochemie, chemické vlastnosti.
 14. Heterocykly. Základní typy pěti a šestičlenných heterocyklů, příprava, reaktivita.
3/2/0 z, Zk 6
N111024 Základy farmakologie

Anotace

Předmět Základy farmakologie je zaměřen na získání základních informací o interakci léčiv s biologickým systémem (organismem). Podrobně se předmět věnuje (1) obecné farmakologii, která je zaměřena na farmakokinetiku (osudem léčiva v organismu) a na farmakodynamiku (mechanismus působení léčiva v organismu); a (2) speciální farmakologii, kde se posluchači seznámí s účinky působení základních skupin léčiv na organismus (např. analgetika, anastetika, sedativa, hypnotika, sympatomimetika, sympatolytika, parasympatomimetika a parasympatolytika).

Sylabus

 1. Osud léčiva v organismu - základní farmakologické pojmy.
 2. Receptorová teorie - afinita, aktivita, dualismus.
 3. Účinky léčiv. Faktory modifikující účinky léčiv. Interakce.
 4. Farmaka autonomního nervového systému I.
 5. Farmaka autonomního nervového syntému II.
 6. Farmaka potlačující bolest I.
 7. Farmaka potlačující bolest II.
 8. Antiflogistika - antirevmatika.
 9. Diuretika.
 10. Antihypertenzíva.
 11. Látky zasahující do imunitních dějů.
 12. Hormony.
 13. Psychofarmaka.
 14. Antibiotika.
2/0/0 Zk 3
N444006 Fyzika II

Anotace

Předmět Fyzika II navazuje na předmět Fyzika I a je věnován vybraným partiím z teorie elektromagnetického pole, kvantové mechaniky, fyziky pevných látek, jaderné fyziky a fyziky elementárních částic. Náplň předmětu je modifikována s ohledem na potřeby navazujících předmětů bakalářského studijního plánu.

Sylabus

 1. Inerciální a neinerciální vztažné systémy: Zdánlivé setrvačné síly. Relativistické dynamické veličiny v inerciálních systémech. Ekvivalence hmotnosti a energie.
 2. Elektromagnetické pole: Elektrostatické pole prostorového náboje, Gaussova věta. Indukované elektrické pole, indukované magnetické pole, zobecněný Ampérův zákon. Elektrické a magnetické pole v látkách, polarizace a magnetizace. Maxwellovy rovnice elektromagnetického pole.
 3. Elektromagnetické vlnění a jeho vlastnosti, přenos energie, intenzita vlnění. Polarizace elektromagnetického vlnění. Optická aktivita látek, polarimetr, cirkulární dichroismus.
 4. Duální vlastnosti hmoty a záření: Comptonův jev, De Broglieova vlnová délka, difrakce elektronů na krystalové mřížce, elektronový mikroskop. Princip neurčitosti.
 5. Základy kvantové mechaniky: Vlnová funkce a její vlastnosti, hustota pravděpodobnosti. Operátory - vlastní rovnice, vlastní číslo operátoru. Schrödingerova rovnice.
 6. Kvantové řešení jednoduchých případů I: Volná částice, částice v nekonečně hluboké pravoúhlé potenciální jámě, spektrum energie, degenerace hladiny energie.
 7. Kvantové řešení jednoduchých případů II: Tunelový jev, harmonický oscilátor, spektrum energie lineárního harmonického oscilátoru.
 8. Elektron v atomu vodíku: Bohrův popis atomu vodíku, energiové hladiny, spektrum atomu vodíku.
 9. Kvantové řešení atomu vodíku a atomů vodíkového typu: Vlnové funkce a kvantová čísla atomu vodíku, radiální hustota pravděpodobnosti. Konturové diagramy.
 10. Magnetické vlastnosti atomu: Spin elektronu, jemné štěpení hladin energie, Zeemanův jev. Spin-orbitální interakce.
 11. Mnohaelektronové atomy: Orbitální aproximace, efektivní náboj jádra, stínění. Výstavbový princip, Hundovo pravidlo, Pauliho vylučovací princip.
 12. Úvod do teorie pevných látek I: Pásová struktura hladin energie pevných látek. Fermi-Diracovo rozdělení, Fermiho energie. Vlastní a nevlastní polovodiče, přechod P-N.
 13. Úvod do teorie pevných látek II: Kontakt kov- polovodič, Schottkyho kontakt, termoelektrické jevy (Peltierův jev, Seebeckův jev), piezoelektrický jev, optoelektrické jevy, LED diody.
 14. Úvod do jaderné a částicové fyziky: Radioaktivní rozpad, radioaktivita, účinky ionizujícího záření, jednotky. Přehled a vlastnosti elementárních částic, typy silových interakcí.
2/2/0 z, Zk 5

letní semestr

KódNázev předmětuP/C/LZakončeníKredity
Povinné předměty
N320002 Biochemie II

Anotace

Předmět tvoří nástavbu základního kurzu Biochemie I. Měl by studenty přivést k širšímu chápání biologických a biochemických souvislostí. Proto jsou témata jednotlivých přednášek volena tak, aby se v nich promítly poznatky z různých oblastí biochemie (struktury biopolymerů, molekulová genetika, metabolismus, aplikace bioanalytických metod).

Sylabus

 1. Úvod: O čem je současná biochemie?
 2. Metabolismus a transport kyslíku a oxidu uhličitého
 3. Biochemie esenciálních faktorů
 4. Regulace enzymové aktivity
 5. Hormony a přenos informace přes biologickou membránu
 6. Koordinace metabolických funkcí v mnohobuněčném organismu
 7. Biochemie eukaryotní buňky I - organely
 8. Biochemie eukaryotní buňky II - cytoskelet
 9. Biochemie fototrofních organismů
 10. Biochemie chemotrofních mikroorganismů
 11. Genové inženýrství a biotechnologie
 12. Biochemie v medicíně I (klinická biochemie)
 13. Biochemie v medicíně II (biochemické příčiny některých nemocí)
 14. Historický přehled biochemie
2/0/0 Zk 3
N402002 Analytická chemie I

Anotace

V rámci přednášek se posluchači seznámí s principy analytických metod, které jsou běžně využívány v kontrolních i vývojových analytických laboratořích. Spektrum probíraných metod zahrnuje jak metody klasické analýzy, tak i metody instrumentální, které tvoří většinu náplně předmětu. Z instrumentálních technik se posluchači seznámí s metodami elektrochemickými (potenciometrie, voltametrie, polarografie, coulometrie), s metodami separačními (plynová a kapalinová chromatografie) i s metodami atomové a molekulové spektroskopie (atomová absorpční a emisní spektrometrie, absorpční spektrometrie v infračervené, viditelné a ultrafialové oblasti spektra, spektrometrie nukleární magnetické rezonance). Zvláštní přednáška je věnována hmotnostní spektrometrii a přesnosti a správnosti analytických měření. V seminářích jsou probírány výpočty z vážkové a titrační stechiometrie, výpočty rovnováh, aplikace Nernstovy rovnice a Lambertova-Beerova zákona a charakteristiky separačních procesů. Laboratorní cvičení jsou vyučovány jako samostatný předmět "Laboratoř analytické chemie I". Na předmět Analytická chemie I navazuje v dalším semestru Analytická chemie II, kde jsou probrané principy dále prohloubeny, značně se rozšíří spektrum probraných technik a velká pozornost je věnována aplikacím jednotlivých metod.

Sylabus

 1. Základní pojmy, rovnováhy v roztocích
 2. Rovnováhy v roztocích, pH
 3. Odměrná analýza, vážková analýza
 4. Elektroanalytické metody
 5. Elektroanalytické metody
 6. Principy spektrometrie, spektrometrická instrumentace
 7. Atomová spektrometrie
 8. Molekulová spektrometrie
 9. Molekulová spektrometrie
 10. Extrakce, princip chromatografie
 11. Princip chromatografie, plynová chromatografie
 12. Kapalinová chromatografie, kapilární elektroforéza
 13. Hmotnostní spektrometrie
 14. Chyby analytických měření
2/2/0 z, Zk 5
N143030 Základy bioinformatiky

Anotace

Tato přednáška seznámí studenty se základy bioinformatiky, což je multioborová disciplína kombinující počítačové vědy, statistiku a biologii. Bioinformatika se zabývá ukládáním, tříděním, vyhledáváním a především analýzou a interpretací rozsáhlých souborů biologických data. Mezi tato data patří např. sekvence nukleových kyselin a proteinů, jejich struktura, funkce či interakce. Studenti budou obeznámeni se základními koncepty bioinformatiky a nástroji výpočetní biologie. Na cvičeních bude pak demonstrováno použití a detaily bežně používaných online nástrojů a zdrojů.

Sylabus

 1. Genomika, mapování a sekvenování genomu, projekt lidského genomu
 2. Párové zarovnávání sekvencí - homologie a podobnost, základní principy zarovnávání
 3. Párové zarovnávání sekvencí - skórování, substituční matice PAM a BLOSUM, bodový graf
 4. Prohledávání sekvenčních databází, BLAST
 5. Násobné zarovnávání sekvencí - skórování a konstrukce
 6. Pozičně specifické substituční matice, profily a skryté Markovovy modely, PSI-BLAST
 7. Molekulární fylogenetická analýza - molekulární evoluce, fylogenetické stromy, evoluční modely
 8. Molekulární fylogenetická analýza - metody konstrukce fylogenetických stromů, vyhodnocování kvality fylogenetických stromů
 9. Detekce genů v eukaryotech a prokaryotech, predikce intronů a exonů
 10. DNA čipy, analýza genové exprese
 11. Struktury biomakromolekul - Protein Databank, klasifikace proteinových struktur - SCOP a CATH
 12. Predikce sekundární struktury proteinů ze sekvence
 13. Predikce terciární struktury proteinů - homologní modelování, threading, ab initio predikce, CASP
 14. Struktura RNA a její predikce
2/2/0 z, Zk 5
N143081 Programování v shellu

Anotace

Předmět je zaměřen na výuku programování v shellu - příkazovém interpretu operačního systému Linux. V sérii praktických cvičení se studenti naučí používat základní příkazy a pokročilé nástroje shellu. Získají dovednosti a osvojí si techniky psaní shellových skriptů pro automatizované a efektivní zpracování dat.

Sylabus

 1. Úvod. Příkazová řádka. Ovládání shellu. Práce s příkazy. Manuálové stránky a další dokumentace.
 2. Manipulace se soubory a adresáři. Vyhledávání.
 3. Vstup, výstup a přesměrování. Expansní operátory.
 4. Uživatelská oprávnění.
 5. Regulární výrazy.
 6. Manipulace s textem.
 7. Pokročilá transformace textu.
 8. Struktura shellového skriptu. Sekvence příkazů.
 9. Řídicí konstrukce podmínek a větvení.
 10. Řídicí konstrukce cyklů.
 11. Aritmetické výpočty a logické operace.
 12. Pole.
 13. Funkce.
 14. Procesy. Archivace a komprese.
0/3/0 kz 3
N500005  BI-PYT Programování v Pythonu

Anotace

Cílem předmětu je naučit se efektivně používat základní řídící a datové struktury jazyka Python pro zpracování textů a binárních dat. Důraz bude kladen na zdůraznění rozdílů mezi filozofií programů v Pythonu a jiných programovacích jazycích. Studenti se též seznámí s hlavními rozdíly mezi verzemi 2.x a 3.x jazyka, které mezi sebou nejsou kompatibilní.

Sylabus

 1. Úvod do možností jazyka. Operátory a logické výrazy. Základní dělení typů na proměnné a neproměnné.
 2. Základní neproměnné typy: řetězce, čísla (celá, reálná, komplexní, zlomky).
 3. Uživatelský vstup. Podmíněné příkazy a cykly: if, for, while, break.
 4. Sekvenční typy: řetězce, seznamy, n-tice -- operace, metody, průchod smyčkou.
 5. Mapovací typy: slovníky, množiny -- operace, metody, průchod smyčkou.
 6. Binární data. Práce se soubory. Načítání dat z netu.
 7. Funkce: argumenty (poziční a pojmenované), viditelnost proměnných, uzávěry, "lambda"-funkce, funkce jako "first class citizens".
 8. Základní principy OOP v jazyce Python: třídy a jejich instance, dědičnost, introspekce, zvláštnosti OOP v Pythonu.
 9. Chyby a výjimky: detekce a ošetření, vyvolávání, aserce, hierarchie standardních výjimek. Unit-testy: TDD = vývoj řízený testy, zavedení, použití, přípravné a "čistící" metody, zástupné objekty.
 10. Pokročilé vlastnosti funkcí a tříd: dekorátory, generátory, funkcionální prvky, iterátory, magické metody a jejich aplikace (třídění, přetěžování operátorů).
 11. Souborový systém. Interakce s prostředím.
 12. Serializace datových struktur. Regexpy.
 13. Moduly, standardní knihovna. Bajtkód interpretru CPython.
2/2/0 z, Zk 4
N500017  BI-SQL.1 Jazyk SQL

Anotace

Předmět navazuje na znalosti získané v předmětu BI-DBS, kde se proberou základy jazyka SQL. V tomto předmětu se studenti seznámí s pokročilými relačními a nad-relačními rysy jazyka SQL. Konkrétně uložené programové jednotky, jako jsou procedury, funkce, package a triggery. Rekurzivní dotazování, podpora OLAP, objektově-relační konstrukce, Část předmětu bude věnována praktické optimalizaci provádění příkazů SQL jednak z hlediska specializovaných podpůrných struktur jako jsou indexy, clustery, indexem organizované tabulky a materializované pohledy a také z hlediska optimalizace provedení příkazů - diskutovat se bude prováděcí plán dotazu a možnosti jeho ovlivnění. Na přednáškách bude prezentován standard jazyka SQL, mnohé specifické rysy však budou demonstrovány v ORDBMS Oracle. Praktická cvičení budou z větší části založena na Oracle SQL a Oracle PL/SQL.

Sylabus

 1. Úvod, program předmětu, stručné shrnutí předpokládaných znalostí SQL, příkaz MERGE, podpora OLAP. Program cvičeni, organizace, struktura a požadavky na semestrální praci, procvičení MERGE a GROUP BY CUBE (ROLLUP).
 2. Ladění SQL dotazů, prováděcí plán, možnosti jeho ovlivnění. Procvičení metodologie ladění SQL.
 3. Uložené programové jednotky - procedura, jazyk PL/SQL. Procvičení probraných konstruktů PL/SQL, kontrola 1. části semestrální práce.
 4. Uložené programové jednotky - funkce, jazyk PL/SQL. Procvičení probraných konstruktů PL/SQL, samostatná práce na semestrálce.
 5. Uložené programové jednotky - trigger, jazyk PL/SQL. Procvičení probraných konstruktů PL/SQL, samostatná práce na semestrálce.
 6. Uložené programové jednotky - package, jazyk PL/SQL. Praktické procvičení probraných konstruktů PL/SQL, samostatná práce na semestrálce.
 7. Konzultace semestrální práce, kontrola 2. části.
 8. Vestavěné uložené programové jednotky - standardní package, jazyk PL/SQL. Použití vybraných standardních package pro řešení úloh semestrálky.
 9. Ladění SQL dotazů do hloubky, možnosti jeho ovlivnění prováděcího plánu. Praktické řešení připravených příkladů a samostatná práce na semestrálce.
 10. Rekurzivní dotazování. Praktické řešení připravených příkladů a samostatná práce na semestrálce.
 11. Semestrální písemná práce.
 12. Specializované struktury pro rychlý přístup k datům. Použití exportu a importu dat v SQLDeveloper a v SQLPlus. Praktické řešení připravených příkladů a samostatná práce na semestrálce.
 13. Konzultace semestrální práce, závěrečná kontrola semestrálky.
 14. Objektově relační rysy. Praktické ukázky řešených příkladů, závěrečná kontrola semestrálky s udělením zápočtů.
0/3/0 kz 4
Povinně volitelný předmět 2
N403014 Fyzikální chemie II

Anotace

Předmět obsahuje vybrané kapitoly fyzikální chemie určené pro pokročilého studenta. Rozšiřuje základní poznatky získané v kurzu Fyzikální chemie I na reálně chovající se systémy. Pokrývá témata z oblastí stavového chování a termodynamiky tekutin, fázových rovnováh, rovnováh chemických reakcí, vybrané partie z oblasti vlastností a chování systémů obsahujících elektrolyty, kinetiku chemických reakcí, a úvod do povrchové chemie.

Sylabus

 1. Molekulový přístup k fyzikální chemii.
 2. Stavové rovnice reálných tekutin, teorém korespondujících stavů.
 3. Energetika chemických reakcí, entalpické bilance.
 4. Důsledky I. a II. zákona termodynamiky, teplotní a tlakové závislosti stavových funkcí.
 5. Termodynamika nevratných dějů, tepelné stroje, zkapalňování plynů.
 6. Termodynamika roztoků, fugacita, aktivita.
 7. Fázové rovnováhy v reálných systémech.
 8. Spontánní přeměna a Gibbsova energie, chemická rovnováha ve složitých soustavách.
 9. Teorie elektrolytické disociace, rovnováhy v roztocích elektrolytů.
 10. Difuze, migrace iontů v elektrickém poli, konduktivita, Kohlrauschův zákon.
 11. Rovnovážné galvanické články, typy elektrod, galvanické články jako zdroje energie.
 12. Kinetika simultánních reakcí, kinetika a chemická rovnováha.
 13. Reakční mechanismy; fotochemické, radikálové a katalyzované reakce.
 14. Základy povrchové chemie.
3/2/0 z, Zk 7
N403007 Teoretická chemie

Anotace

Úvod do moderních metod teoretické (výpočetní) chemie založených na částicovém pohledu na hmotu. Přednáška pokrývá základy kvantové chemie, spektroskopie, statistické termodynamiky, kinetické teorie, teorie chemických reakcí a molekulárního modelování a simulací.

Sylabus

 1. Od elektronů a jader přes molekuly ke kondenzované fázi: klasická mechanika, kvantová mechanika a statistická mechanika.
 2. Schrödingerova rovnice a její řešení pro částici v krabici: elektronová struktura polyenů a pevných látek, tunelování.
 3. Jak vzniká chemická vazba: elektronová struktura atomů, Schrödingerova rovnice pro molekuly a její řešení.
 4. Struktura mnohatomových molekul a výpočetní kvantová chemie: hybridizace, Hückelova metoda, ligandové pole, slabé mezimolekulové interakce, hyperplocha potenciální energie, molekulová symetrie.
 5. Sledujeme molekuly I: absorpce a emise záření, rotační, IR a Ramanova spektra, NMR, difrakce.
 6. Sledujeme molekuly II: elektronová spektroskopie a základy fotochemie, lasery.
 7. Elektrické, magnetické a optické vlastnosti molekul, mezimolekulární síly a molekulární modely.
 8. Principy statistické termodynamiky I: pojem souboru a pravděpodobnosti, Boltzmannovo rozdělení, střední hodnoty.
 9. Principy statistické termodynamiky II: entropie a partiční funkce.
 10. Ideální plyn: výpočet termodynamických funkcí z prvních principů.
 11. Kapaliny a husté plyny: viriálový rozvoj, struktura a korelační funkce.
 12. Kinetická teorie plynů.
 13. Teorie chemická reakce: turistika na hyperploše potenciální energie:srážková teorie a teorie transitního stavu. Mechanismy reakcí.
 14. Molekulární simulace: metoda Monte Carlo a molekulární dynamiky.
3/1/0 z, Zk 5

3. ročník

zimní semestr

KódNázev předmětuP/C/LZakončeníKredity
Povinné předměty
N320081 Molekulová genetika a analýza DNA

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení principů dědičnosti organismů, zejména mechanismy a regulace předávání genetické informace a genové exprese u prokaryotických buněk a eukaryotických organismů. Zvláštní důraz je kladen na hlavní regulační procesy zprostředkované proteiny a regulačními molekulami RNA. Cílem je také porozumění proměnlivosti genetické informace v důsledku mutací a rekombinací. Předmět poskytne orientaci v nejdůležitějších technikách analýzy nukleových kyselin, zahrnující izolaci DNA a RNA, značení těchto molekul, sekvenování DNA, analýzu vybraných sekvencí pomocí polymerázové řetězové reakce a porovnání dat s informacemi v databázích.

Sylabus

 1. Historický přehled, základní genetické pojmy a zákony.
 2. Struktura a funkce nukleových kyselin, organizace genomu.
 3. Replikace, DNA polymerasy, replisomový komplex.
 4. Mutace a opravné mechanismy.
 5. Rekombinace, segregace genů při meiose, transposice.
 6. Regulace transkripce.
 7. Posttranskripční modifikace RNA.
 8. Regulační role RNA.
 9. Translace, posttranslační modifikace.
 10. Zásady práce s DNA a RNA.
 11. Metody analýzy sekvence DNA, mapování genomu.
 12. Značení nukleových kyselin a využití sond.
 13. Polymerasová řetězová reakce a její aplikace.
 14. Databáze DNA.
2/0/0 Zk 3
N320009 Mikrobiologie

Anotace

Předmět seznamuje studenty se základními mikrobiologickými problematikami. Je zde probíráno rozdělení mikroorganismů podle fysiologických vlastností, základní struktura mikrobiálních buněk, cytologické a morfologické vlastnosti bakterií, kvasinek, plísní a jejich taxonomie. Dále význam virů jejich rozdělení virů (bakteriální, rostlinné a živočišné), morfologie, životní cyklus. Studenti jsou seznámeni se základními rysy metabolismu mikroorganismů a jejich technologickém významu. Dále je zde probírána dynamika růstu a množení mikrobiálních populací a vliv prostředí na růst a množení mikroorganismů. Jsou zde opakovány základy genetiky z hlediska mikroorganismů: základní rysy dědičnosti, přenos genetické informace a její realizace, mutace, rekombinace, mimochromosomální dědičnost.

Sylabus

 1. Význam mikroorganismů v přírodě a průmyslu, rozdělení mikrobiologie, mikrobiologické názvosloví a taxonomie
 2. Rozdělení mikroorganismů podle fysiologických vlastností, základní struktura mikrobiálních buněk: bakterie-morfologie, cytologie a funkce jednotlivých struktur
 3. Rozdělení mikroorganismů podle fysiologických vlastností, základní struktura mikrobiálních buněk: bakterie-morfologie, cytologie a funkce jednotlivých struktur - pokračování
 4. Kvasinky: morfologie, cytologie, vegetativní rozmnožování, pohlavní rozmnožování. Chemické složení buněčné hmoty kvasinek. Jednotlivé skupiny kvasinek důležité z potravinářského a biotechnologického hlediska a jejich zařazení do taxonomického systému
 5. Plísně: morfologie a cytologie, vegetativní a pohlavní rozmnožování, chemické složení buněčné hmoty plísní.
 6. Jednotlivé skupiny plísní důležité v potravinářského a biotechnologického hlediska a jejich zařazení do taxonomického systému
 7. Viry. Význam virů, rozdělení virů (bakteriální, rostlinné a živočišné), morfologie, životní cyklus.
 8. Základní rysy metabolismu mikroorganismů a jejich technologický význam
 9. Katabolické a anabolické procesy chemoorganotrofních mikroorganismů.
 10. Vliv prostředí na růst a množení mikroorganismů. Výživa: zdroje živin, přijímání živin mikrobiální buňkou.Teplota, pH, vodní aktivita.
 11. Dynamika růstu a množení mikrobiálních populací: růstová křivka, růstová rychlost, pricipy kontinuální kultivace, synchronisované kultury.
 12. Genetika mikroorganismů : základní rysy dědičnosti, přenos genetické informace a její realizace, mutace, rekombinace, mimochromosomální dědičnost
 13. Zásady správné laboratorní a výrobní praxe v potravinářství (GLP, GMP). Hygienické aspekty potravinářských technologií. Zásady desinfekce: vliv antimikrobiálních látek
 14. Životní prostředí a mikroorganismy. Současné možnosti využití mikroorganismů při tvorbě a ochraně životního prostředí
3/0/0 Zk 5
N320096 Bioinformatický seminář I

Anotace

V průběhu semináře student(ka) nastuduje problematiku představenou ve vybraném vědeckém článku, jehož předmět zájmu a použité metody je blízké zvolené bakalářské práci. Na toto téma student(ka) zpracuje prezentaci spojenou s diskusí. Tyto presentace budou představovat hlavní naplň semináře.

Sylabus

 1. Zadání témat
 2. Zdroje informací v bioinformatice
 3. Grafická presentace vědeckých dat
 4. Proces publikování vědeckých dat - peer review
 5. Proces publikování vědeckých dat - technické náležitosti
 6. Presentace výsledků a rétorika
 7. Presentace projektů
0/2/0 z 2
N143013 Chemická informatika

Anotace

Předmět je zaměřen na získání základních nezbytných dovedností pro práci s odbornou chemickou literaturou, chemickými i multioborovými databázemi. Základní součástí je série "hands-on" cvičení, kde studenti získají praktické dovednosti.

Sylabus

 1. Seznámení s předmětem, tok informací a peněz ve vědě
 2. Struktura odborného článku, typy odborných časopisů
 3. Identifikátory publikací - ISBN, ISSN, DOI. Booleova algebra, Internetové vyhledávače
 4. Citace, citační databáze: Web of Science, Scopus
 5. Zápis struktury chemických sloučenin - spojovací tabulky, lineární zápisy, identifikátory
 6. Chemical Abstracts - historie, struktura původního díla. SciFinder - úvod, bibliografické hledání
 7. Chemical Abstracts - chemické sloučeniny - názvosloví, CAS RN, sumární vzorce. Bibliografická data u jednotlivých typů dokumentů. SciFinder - hledání strukturní a reakční
 8. Beilstein a Gmelin - historie. Databáze Reaxys
 9. Patenty - proces patentového řízení
 10. Normy - vznik normy, typy norem. ČSN, ISO, CEN
 11. Proces publikování - minulost, současnost, budoucnost. Open access
 12. Exkurze v Národní technické knihovně
1/1/0 kz 2
N320097 Laboratoř oboru Bioinformatika II

Anotace

Předmět umožňuje získání praktických dovedností v základních metodách, které jsou rutinně využívány v molekulárně-biologické praxi a vedou k získávání dat, které často podléhají bioinformatickému zpracování. Cílí zejména na metody izolace a analýzy sekvencí DNA a elektroforetické separace cílových proteinů, ale představuje i zásady správné laboratorní praxe, organizace a interpretace experimentu a poskytuje i další náhled na teoretické poznatky, které si posluchači osvojovali v předchozím studiu.

Sylabus

 1. Bezpečná práce v laboratoři, správná laboratorní praxe a záznam o vedeném experimentu
 2. Seznámení s organizací práce a zásadami používání specifických pomůcek a reagencií
 3. Izolace plasmidové DNA v malém měřítku
 4. Restriční štěpení plasmidové DNA
 5. Elektroforetická analýza štěpeného plasmidu
 6. Polymerasová řetězová reakce (PCR)
 7. Elektroforetické ověření správnosti amplikonu PCR
 8. Reakce pro sekvenování DNA
 9. Analýza produktů sekvenační reakce a čtení sekvence DNA
 10. Příprava buněčného extraktu producenta rekombinantního proteinu
 11. Elektroforetický separace buněčného extraktu a izolovaného rekombinantního proteinu
 12. Zaznamenání a interpretace výsledku separace proteinů
 13. Diskuse možností změn podmínek experimentů a jejich vlivu na výsledek
 14. Zpracování výsledků do závěrečného protokolu
0/0/2 kz 1
N500008 Internetové publikování

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními technologiemi, bez kterých je publikování a tvorba na webu nepředstavitelná -- probrány budou základy XML, popisu jeho struktury DTD a zobrazení CSS, získané znalosti budou následně aplikovány na HTML5 a jeho moderní aplikace ve spojení s JavaScriptem a DOMem. Součástí kurzu bude i úvod do problematiky návrhu a implementace webu plus problematika práv na internetu.

Sylabus

 1. Problematika návrhu a výroby webu. Rozdělení rolí. Přístupnost, testování, práva.
 2. základy XML
 3. popis struktury XML -- DTD
 4. popis vzhledu XML -- CSS
 5. jazyk XPath versus selektory v CSS
 6. obecný strukturní jazyk webu -- HTML
 7. HTML5 a CSS3 -- metainformace, stylování
 8. HTML5 a CSS3 -- sekce, skupiny (blokové zobrazení)
 9. HTML5 a CSS3 -- textové informace (řádkové zobrazení)
 10. HTML5 a CSS3 -- navigace, mapy (neurčené zobrazení)
 11. HTML5 a CSS3 -- vložený obsah (včetně videa a audia)
 12. HTML5 a CSS3 -- tabulky
 13. HTML5 a CSS3 -- formuláře
 14. DOM a JavaScript
2/0/0 Zk 3
N500009  BI-AAG Automaty a gramatiky

Anotace

Studenti získají základní teoretické a implementační znalosti o konstrukci, použití a vzájemných transformací konečných automatů, regulárních výrazů a regulárních gramatik, o překladových konečných automatech a o konstrukci a použití zásobníkových automatů. Znají hierarchii formálních jazyků a rozumějí vztahům mezi formálními jazyky a automaty. Znalosti z teorie automatů umějí aplikovat pro řešení praktických problémů z oblasti vyhledávání v textu, kompresi dat, jednoduchých překladů a návrhu číslicových obvodů.

Sylabus

 1. Motivace pro studium formálních jazyků. Základní pojmy (jazyk, abeceda, gramatika, automat), Chomského hierarchie.
 2. Deterministické a nedeterministické konečné automaty (DKA a NKA), NKA s epsilon přechody.
 3. Operace s automaty (převod na NKA bez epsilon přechodů, na DKA, minimalizace), průnik, sjednocení.
 4. Programová realizace DKA a NKA, obvodová realizace.
 5. Rozšíření o překlad, Mealey, Moore, převody.
 6. Operace s regulárními gramatikami, převody na KA.
 7. Regulární výrazy, převody mezi regulárními výrazy, konečnými automaty a regulárními gramatikami, Kleenova věta.
 8. Principy využití regulárních výrazů v UNIXu (grep, egrep, perl, PHP, ...).
 9. Konečný automat jako lexikální analyzátor, lex/flex generátory.
 10. Vlastnosti regulárních jazyků (pumping lemma, Nerodova věta).
 11. Jazyky bezkontextové, zasobníkový automat.
 12. Analýza bezkontextových jazyků (nedeterministická versus deterministická).
 13. Jazyky kontextové a neomezené, Turingův stroj.
2/2/0 z, Zk 6
N500010  BI-PHP.1 Programování v PHP

Anotace

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty s jazykem a technologií PHP. Dále se studenti seznámí s některými doporučenými postupy a nástroji, které vývoj v PHP usnadňují.

Sylabus

 1. Základní syntaxe a datové typy (vyjma objektů)
 2. Vývojové prostředí, debugování, pracovní workflow
 3. Proměnné a konstanty, výrazy a řídicí struktury
 4. Funkce, Built-in funkce (řětězce, reg výrazy)
 5. Built-in funkce (datové typy, I/O)
 6. Základy OOP (třída, rozhraní, viditelnost, načítání tříd)
 7. Používání OOP - dědičnost, traits, type hinting, late static binding, porovnávání objektů, serializace objektů
 8. Jmenné prostory
 9. Výjimky a chyby
 10. Jednotkové a integrační testy - PHPUnit
 11. Závislosti projektu, automatické načítání tříd, Composer; Profilování kódu aplikace
 12. PHP7 nové vlastnosti a možnosti
0/3/0 kz 4
Povinně volitelný předmět 3
N403017 Počítačová chemie

Anotace

Předmět je exkurzí do moderní počítačové chemie s minimem teorie a praktickými ukázkami. Pokrývá jak kvantovou se cvičením (program Gaussian), molekulové simulace (MACSIMUS), počítačovou biochemii (PyMOL) a databáze vlastností látek.

Sylabus

 1. Úvod do počítačové chemie
 2. Od elektronů k molekulám: hyperplocha potenciální energie a její výpočet metodami kvantové chemie
 3. Struktura molekul a molekulových komplexů
 4. Energetika chemické reakce v plynné fázi a v roztoku (reakční energie, aktivační energie)
 5. Výpočet molekulových vlastností (elektrické vlastnosti, spektroskopické charakteristiky)
 6. Klasické molekulární modelování, popis molekul pomocí silového pole; struktura a radiální distribuční funkce
 7. Pseudoexperimenty metodou Monte Carlo a molekulární dynamiky
 8. Laboratoř molekulární dynamiky I: model NaCl, krystal, tavenina, stanovení bodu tání modelu NaCl
 9. Laboratoř molekulární dynamiky II: solvatace a struktura vody okolo různých iontů i nepolárních rozpuštěnců
 10. Zajímavosti ze světa moderní genomiky a proteomiky
 11. Strukturní bioinformatika a strukturní databáze
 12. Vizualizace biomakromolekul v programu PyMol
 13. Databáze fyzikálně-chemických vlastností látek
 14. Seminář: prezentace studentských úloh
2/0/0 Zk 3
N402004 Analytická chemie II

Anotace

Přednášky z Analytické chemie II jsou zaměřeny především na aplikace analytické chemie. Probírány jsou konkrétní problémy analytiky reálných vzorků a uplatněn je problémově orientovaný přístup k analytické chemii. Obsah jednotlivých přednášek reflektuje 14 vybraných témat. Semináře jsou rozděleny do dvou sekcí. První zahrnuje vyhodnocování kvality a spolehlivosti analytických výsledků. Druhým tématem je strukturní analýza. Řešena jsou spektra infračervené spektroskopie, vodíkové NMR spektroskopie. Zároveň jsou řešeny kombinace spekter.

Sylabus

 1. Analytická chemie v aplikacích (úvod), Vesmír
 2. Nejistoty v analytické chemii
 3. Materiály
 4. Bezpečnost
 5. Soudní analýza
 6. Analýza plynů, struktura molekul
 7. Analýza objektů kulturního dědictví
 8. Mikrosvět
 9. Zdraví, klinická chemie
 10. Analýza léčiv
 11. Procesní analytická chemie
 12. Přírodní chirální látky
 13. Senzory v analytické chemii
 14. Životní prostředí
2/1/0 z, Zk 4

letní semestr

KódNázev předmětuP/C/LZakončeníKredity
Povinné předměty
N963014 Bakalářská práce

Anotace

Cílem bakalářské práce je prokázat schopnost studentů samostatně vyřešit zadané téma práce, popsat metody a výsledky řešení, kriticky zhodnotit a diskutovat získané výsledky, formulovat nejdůležitější závěry.

Sylabus

 1. Sestavit literární rešerši k zadanému tématu práce, správně citovat použité literární zdroje
 2. Popsat použité chemikálie, přístroje, analytické metody a počítačové programy
 3. Zpracovat, interpretovat a diskutovat výsledky experimentální práce, přehledně a srozumitelně sestavit tabulky, schémata a obrázky
 4. Ústně prezentovat obsah a výsledky bakalářské práce
0/0/12 z 15
N413004 Aplikovaná statistika

Anotace

Základní kurs statistiky je určen studentům bakalářského studia. Studenti částečně zvládnou spolu s některými pravděpodobnostními pojmy základní statistické metody v rozsahu potřebném pro pochopení složitějších statistických metod v ostatních předmětech.

Sylabus

 1. Popisná statistika; zpracování naměřených hodnot dané proměnné v malém souboru objektů.Charakteristiky polohy (průměrné hodnoty) a variability proměnné v souboru.
 2. Náhodné pokusy, náhodné jevy. Relativní četnost a pravděpodobnost náhodných jevů, stanovení pravděpodobnosti náhodných jevů. Nezávislost náhodných jevů.
 3. Náhodná veličina, rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny, distribuční funkce, pravděpodobnostní funkce a hustota pravděpodobnosti.
 4. Číselné charakteristiky náhodné veličiny; střední hodnota, rozptyl, směrodatná odchylka, kvantily (kvartily, percentily). Nezávislost a korelace náhodných veličin. Korelační koeficient.
 5. Základní typy diskrétních a spojitých rozdělení pravděpodobnosti, zvláště normální rozdělení. Tabulky kvantilů rozdělení a práce s nimi.
 6. Statistická data, náhodný výběr, základní soubor, výběrové charakteristiky (výběrový průměr, setříděný výběr, histogram. výběrový rozptyl a směrodatná odchylka), setříděná data, histogram.
 7. Odhady neznámých parametrů rozdělení. Intervalovy spolehlivosti pro střední hodnoty a rozptyly.
 8. Základy testování statistických hypotéz, nulová a alternativní hypotéza, testovací kritérium, chyby při testování hypotéz, hladina významnosti testu, p-hodnota. Testy o parametru normálního rozdělení.
 9. Testy hypotéz o rovnosti parametrů normálního rozdělění ve dvou náhodných výběrech.
 10. Hodnocení vzájemných závislostí náhodných veličin: test nezávislosti náhodných veličin.
 11. Ověřování hypotetického rozdělení náhodné veličiny, speciálně normálního. Test dobré shody.
 12. Základy zpracování kvalitativních (nekvantitativních) dat, test nezávislosti dvou veličin, kontingenční tabulky.
 13. Základy regresní analýzy, model lineární regrese. Odhady parametrů regresní křivky a jejich intervalů spolehlivosti.
 14. Doplňky a shrnutí statistických metod, ev. rezerva pro odpadlé přednášky.
1/2/0 z, Zk 4
N143053 Bioinformatický seminář II

Anotace

V rámci Bioinformatického semináře II budou mít studenti možnost diskutovat a řešit problémy vzniklé při tvorbě bakalářských prací s bioinformatickými experty zajišťujícími výuku v navazujícím magisterském oboru. Nedílnou součástí semináře je též "nácvik" obhajoby bakalářské práce, tj. příprava odborné prezentace a její přednesení před publikem.

Sylabus

 1. Prezentace témat bakalářských prací
 2. Identifikace problémů při řešení bakalářských prací
 3. Konzultace a řešení problémů
 4. Příprava obhajoby bakalářské práce
 5. Prezentace bakalářské práce a její obhajoba
0/2/0 z 2
N500011  BI-VZD Vytěžování znalostí z dat

Anotace

Studenti se seznámí se základními postupy při vytěžování znalostí z dat. Konkrétně se naučí základní techniky předzpracování dat, vizualizace vícerozměrných dat, statistické techniky transformace dat, základní principy metod pro vytěžování znalostí. Studenti získají povědomí o vztahu mezi zaujetím a variancí modelů a o vyhodnocení kvality modelů. V předmětu se extenzivně využívá vytěžovací software. Studenti budou schopni kvalifikovaně použít základní nástroje data miningu na nejčastěji se vyskytujících problémech (klasifikace, regrese, shlukování).

Sylabus

 1. Úvod do data miningu, příprava dat, vizualizace dat.
 2. Statistická analýza dat.
 3. Model dat, metoda nejbližšího souseda
 4. Učení, validace, testování, hodnocení kvality modelu
 5. Umělé neuronové sítě v data miningu.
 6. Neuronové sítě bez učitele - kompetiční učení
 7. Pravděpodobnost a Bayesovská klasifikace
 8. Rozhodovací stromy a pravidla.
 9. Neuronové sítě s učitelem.
 10. Shluková analýza.
 11. Kombinování neuronových sítí a modelů obecně.
 12. Data mining v prostředí Clementine.
 13. Text mining, Web mining, vybrané aplikace a nové trendy.
2/2/0 z, Zk 4
Povinně volitelný předmět 4
N111045 Výzkum a vývoj léčiv

Anotace

Předmět představuje jednotlivé úseky výzkumu a vývoje léčiv od hledání aktivních struktur až po (pre)klinické hodnocení. Klade důraz na problematiku osudu léčiva v organismu a zároveň kvantitativního vztahu mezi jeho strukturou a biologickou aktivitou (QSAR). Zabývá se rovněž fyzikálně-chemickými vlastnostmi léčiv a možnostmi jejich parametrizace.

Sylabus

 1. Vztahy mezi strukturou a biologickou aktivitou, historie, základní principy
 2. Proces vývoje nového léčiva, jednotlivé etapy, preklinický a klinický vývoj
 3. Metody výzkumu, moderní trendy, biotechnologická léčiva, řízení výzkumu a vývoje
 4. Vývoj generik, výhody, trendy vztahy mezi etickými a generickými firmami, strategie vývoje generických API (Active Pharmaceutical Ingredience)
 5. Osud léčiva v organismu, farmakokinetické aspekty
 6. Druhy intramolekulárních interakcí; fyzikálně chemické vlastnosti a jejich parametrizace
 7. Elektronové parametry, polární konstanty (Hammett), mol. refrakce
 8. Lipofilní parametry, fragmentové konstanty, substituentové parametry , rozdělovací chromatografie a lipofilita
 9. Topologie molekul, indexy konektivity, index flexibility
 10. Interpretace regresních vztahů, pokrytí parametrového prostoru, nezávislost proměnných, kolineární vztahy, výběr strukturních změn
 11. Využití a praktický význam QSAR, regresní analýza ve skupině protizánětlivých arylalkanových kyselin
 12. Vliv chirality na biologickou účinnost
 13. Vybrané moderní přístupy k hodnocení QSAR, metoda CoMFA, podobnostní modely, vyhledávání vůdčích struktur, molekulové modelování
 14. Ekonomika výzkumu a vývoje léčiv, náklady a prodeje, rizikové faktory a jejich minimalizace
2/0/0 z, Zk 3
N110026 Základy farmakochemie

Anotace

Předmět poskytuje základní informace z oboru farmakochemie, které by měly absolventům VŠCHT pomoci při zahájení profesionální kariéry ve farmaceutickém výzkumu a vývoji, ve výrobě či v distribuci léčiv. Úvodní přednášky jsou věnovány obecné farmakochemii (základní pojmy a definice, základní pojmy z farmakologie, metody používané v designu léčiv, registrace léčiv, zásady správné výrobní praxe). Hlavní část přednášek je věnována systematické farmakochemii podávající přehled terapeutických skupin léčiv s uvedením struktur nejfrekventovanějších léčiv v těchto skupinách a jejich syntéz.

Sylabus

 1. Úvod. Základní pojmy a definice.
 2. Interakce léčiv s organismem. základní pojmy z farmakogie.
 3. Metody vývoje nových léčiv. Registrace léčiv. Správná výrobní praxe.
 4. Analgetika, antipyretika, protizánětlivé látky.
 5. Léčiva centrálního nervového systému: celková anestetika, sedativa, hypnotika.
 6. Léčiva centrálního nervového systému: psychofarmaka.
 7. Léčiva vegetativního nervového systému: sympatomimetika a sympatolytika.
 8. Léčiva vegetativního nervového systému: parasympatomimetika a parasympatolytika. Lokální anestetika a myorelaxancia.
 9. Antihistaminika a antialergika. Antitusika a expektorancia.
 10. Léčiva oběhového systému.
 11. Léčiva trávicího traktu.
 12. Dezinficiencia a látky používané v terapii infekčních onemocnění.
 13. Cytostatika.
 14. Vitaminy a hormony.
3/0/0 Zk 5